BỘT MÀU NGÀNH NHỰA

BỘT MÀU ĐỎ

BỘT NHỰA MÀU ĐỎ – RED PIGMENT
1. THÔNG TIN SẢN PHẨM
- Hàm lượng RED PIGMENT: 100 %
- Khả năng tương thích : copolyme chung

Xem thêm >>

BỘT MÀU XANH DƯƠNG

BỘT NHỰA MÀU XANH DƯƠNG – BLUE PIGMENT

1. THÔNG TIN SẢN PHẨM
- Hàm lượng BLUE PIGMENT: 100 %
- Khả năng tương thích : copolyme chung

Xem thêm >>

BỘT MÀU XANH NGỌC

BỘT NHỰA MÀU XANH NGỌC – TURQUOISE PIGMENT

1. THÔNG TIN SẢN PHẨM
- Hàm lượng TURQUOISE PIGMENT: 100 %
- Khả năng tương thích : copolyme chung

Xem thêm >>

BỘT MÀU XANH LÁ

BỘT NHỰA MÀU XANH LÁ – GREEN PIGMENT

1. THÔNG TIN SẢN PHẨM
- Hàm lượng  GREEN PIGMENT: 100 %
- Khả năng tương thích : copolyme chung

Xem thêm >>

BỘT MÀU XANH LÁ ĐẬM

BỘT NHỰA MÀU XANH LÁ ĐẬM – DARK GREEN PIGMENT

1. THÔNG TIN SẢN PHẨM
- Hàm lượng  DARK GREEN PIGMENT: 100 %
- Khả năng tương thích : copolyme chung

Xem thêm >>